In opdracht van de Provincie Drenthe is nagegaan wat de haalbaarheid is om het Natura2000 gebied ‘Het Dwingelderveld’ de status van Dark Sky Place te laten krijgen. 

Om een speciale status te krijgen als dark sky gebied, moet een procedure worden gevolgd bij de International Dark Sky Association in de Verenigde Staten. In Nederland zijn twee gebieden (Lauwersoog en de Boschplaat op Terschelling) inmiddels een Dark Sky Parc. Er zijn voor deze haalbaarheidsstudie gesprekken gevoerd met stakeholders zoals Astron, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, ondernemers, boerenbedrijven, Natuur en Milieufederatie Drenthe en Marketing Drenthe om na te gaan in hoeverre er aan de voorwaarden voor internationale erkenning kan worden voldaan. Ook zijn hiertoe studies met hemelhelderheidsscores (een maat voor duisternis) bestudeerd. Het onderzoeksrapport sluit af met een advies waarin de mogelijkheden voor verschillende soorten van erkenning zijn beschreven.

Recente projecten