Maatschappelijke meerwaarde nazorg-plus voor ex-gedetineerden Midden- en Noord-Limburg 

In opdracht van de Zorg- en Veiligheidshuizen Noord- en Midden-Limburg heeft Bureau Alpha op grond van kwalitatief onderzoek de maatschappelijke meerwaarde van de intensieve nazorgaanpak door nazorgcoördinatoren in euro’s uitgedrukt. Conclusie is dat de aanpak zichzelf ruimschoots terugverdient als enkel wordt gekeken naar vermeden uitkeringskosten en voordelen door minder recidive.

De nazorg-plus aanpak wordt uitgevoerd vanuit het zorg- en veiligheidshuis. De betreffende nazorgplus-functionaris voert in de meeste gevallen (in de onderzochte periode) in de PI het eerste gesprek met gedetineerden. Dat wordt dus gedaan vóórdat ze in vrijheid zijn gesteld. Zo wordt ingezet op optimale ondersteuning op verschillende leefgebieden. In het onderzoek is voor een groep van 12 ex-gedetineerden het verloop van het traject in kaart gebracht voor de periode 2020 – 2022. Aan de hand van berekeningen van voorkomen recidive, vermeden uitkeringskosten en andere opbrengsten is een berekening gemaakt van de maatschappelijke opbrengsten. Deze zijn afgezet tegen de kosten van de aanpak. Afhankelijk van de benaderingswijze leidt de aanpak tot 30% of zelfs meer dan 100% hogere opbrengsten ten opzichte van de geïnvesteerde middelen. En daarnaast zijn er ook op andere leefgebieden (wonen, zorg) die niet in het onderzoek zijn gemonetariseerd positieve resultaten te zien.   

Recente projecten