Evaluatie en doorontwikkeling Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek (augustus 2013 – maart 2014)

Een uitgebreide evaluatie van de aanpak door het Zorg- en Veiligheidshuis is uitgevoerd. Tevens is de doorontwikkeling ondersteund door Bureau Alpha. 

Bureau Regionale Veiligheidsstrategie (RVS) begeleidt de doorontwikkeling van het veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek (kortweg VHGV). Hierbij zijn ze ondersteund door Bureau Alpha. Naast deze begeleiding voerde Bureau Alpha parallel ook een evaluatie uit van de resultaten van het VHGV in het algemeen en het project nazorg ex-gedetineerden in het bijzonder. Onderzoek staat hierbij in dienst van de doorontwikkeling. Samen met Bureau RVS wordt de ontwikkeling van scherpe inclusiecriteria ondersteund en toegezien op goede aansluiting op ontwikkeling bij ketenpartners zoals ZSM (Openbaar Ministerie) en Landelijke Politie. Ook wordt hierbij rekening gehouden met de decentralisatie van diverse taken naar gemeenten in het Sociaal Domein. Uitgangspunt is het Landelijk Kader Veiligheidshuizen dat begin dit jaar werd vastgesteld en is gewerkt aan het omvormen van casusoverleg van themagestuurd naar casusgestuurd.

Recente projecten